Asset 6

Privacy policy

25 maj 2018 införde EU en ny dataskyddsförordning kallad GDPR. GDPR ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL) och ställer höga krav på att företag och organisationer ska informera dig om hur din integritet värnas och hur dina personuppgifter behandlas och skyddas.

I vår integritets- och personuppgiftspolicy berättar vi om varför vi samlar in personuppgifter, hur vi gör det och vad de används till. Vi berättar även om hur du kan tacka nej till att få information från oss och hur du går tillväga om du vill få någon uppgift raderad.

2003 infördes lagen om elektronisk kommunikation, även kallad ”cookie-lagen”. Vi berättar om hur vi använder oss av cookies och varför vi gör det.

I en sådan här integritets- och personuppgiftspolicy blir det mycket text. Vi har försökt att strukturera upp den så att det ska bli så lätt som möjligt för dig att läsa. Undrar du över någonting eller tycker du inte att du fått svar på någon fråga kan du alltid maila oss.

Din data

Informationen du ger oss
När du använder convertere.se kan du bland annat kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

Vi delar aldrig med oss av denna information utan ditt tillstånd.

Vad gör vi med informationen du ger oss?
Skickar du ett mail till oss eller kontaktar oss via formulär används de personuppgifter du lämnar för att kunna svara på dina frågor.

Övrig insamlad information
Vi mäter och analyserar trafiken på hemsidan med hjälp av verktyget Google Analytics. Det gör vi för att kunna förstå hur våra besökare använder våra tjänster samt för att kunna mäta vår annonsering.

Verktyget sparar inga identifierbara personuppgifter utan all information är anonymiserad. Det vi kan se är hur våra tjänster används och hur besökarna generellt navigerat. Med hjälp av detta verktyg kan vi förenkla och förbättra hemsidan och på så vis göra upplevelsen så bra som möjligt för dig.

Sparar vi informationen?
Personuppgifter som du lämnar till Convertere sparas bara så länge som det är nödvändigt. När en personuppgift inte längre behövs eller när du ber om det raderas de.

Personuppgiftspolicy
Convertere värnar om din personliga integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Personuppgiftsansvarig är Convertere AB, org. nummer 559055-6402, HANTVERKARGATAN 5 C, 112 21 Stockholm. Du kan alltid kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på ake@convertere.se.

Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du använder våra tjänster.

Centrala begrepp
En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende när du surfar på vår hemsida kan utgöra personuppgifter.

Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, ändring, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

När du beställer en produkt, tjänst eller fyller i en intresseanmälan
I de fall Convertere inte står för leveransen av tjänsten eller produkten sker din order eller intresseanmälan direkt i respektive samarbetspartners IT-system. I samband med att du fyller i dina uppgifter får du utförlig information om den sekretess- och integritetspolicy som är aktuell.

När du kontaktar Convertere
När du kontaktar Convertere genom vårt formulär eller e-postadress används dina personuppgifter för att kunna svara på din fråga eller kommentar. Vi delar aldrig med oss av denna information utan ditt tillstånd.

Marknadsföring
För att kunna marknadsföra Convertere tjänster använder vi oss av bland annat Google. Via en så kallad remarketing-tag på Convertere kan du därmed få relevanta annonsbudskap från oss beroende på vilka sidor du tidigare besökt på convertere.se.

Du kan alltid välja att inte få sådana anpassade annonsbudskap. Läs mer på Google Privacy

Övrigt
Beroende på vilka uppgifter du anger i din kontakt med oss eller våra tjänster kan personuppgifter bestå av namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer, adress, IP-adress och eventuella övriga uppgifter som du själv lämnar. Din integritet är viktig för oss och eventuella personuppgifter du lämnar till oss behandlas med hög integritet och säkerhet. Vi kommer inte dela, sälja eller på annat sätt lämna ut personuppgifter till tredje-part annat än vad som omfattas av denna personuppgiftspolicy. Undantag är om vi skulle tvingas till detta på grund av myndighetsutövande eller om du uttryckligen ger ditt samtycke till sådan utlämning. Vid misstanke om brott eller förberedelse av kriminell aktivitet till följd av att du använt denna tjänst kan personuppgifter lämnas ut till berörd myndighet.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom Sverige. När det kommer till drift och underhåll använder vi oss av personuppgiftsbiträden som är baserade i Sverige.

Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler). I dessa fall har vi ingått så kallade personuppgiftsbiträdesavtal som möjliggör att vi har kontroll över våra informationstillgångar.

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

Vad har du för rättigheter som registrerad?
Du har rätt till att få ett så kallat registerutdrag. Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa marknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Rätt till radering. Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. Notera att Convertere i vissa fall behöver spara viss information enligt lag och därmed ej får radera information. Se mer information under respektive ändamål.

Rätt till rättelse. Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du utövar dina rättigheter genom att kontakta oss. Skicka ett meddelande till oss på ake@convertere.se och ange vilka ändamål eller vilka behandlingar du vill att vi slutar med.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?
Datainspektionen (som föreslås byta namn till ”Integritetsskyddsmyndigheten”) är ansvarig för att övervaka tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen. Om du som enskild anser att Convertere hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om personuppgiftskydd?
Om du har frågor om Convertere behandling av personuppgifter går det bra att skicka ett e-postmeddelande till ake@convertere.se

Du äger din data

En viktig del i EU´s dataskyddsförordning GDPR är rättigheten att själv äga och förfoga över sin data. Det innebär att du kan begära att viss information ska tas bort eller att neka till att en viss typ av insamling sker.

Säga nej till cookies
Om du nu eller i framtiden vill säga nej till cookies eller ta bort dem, kan du göra det via inställningarna i din webbläsare.

Tar du bort alla cookies kan vissa funktioner på convertere.se sluta fungera. Du kan dock alltid ta bort de cookies som används för marknadsföring utan att webbplatsen slutar fungera. Läs mer om hur du säger nej till cookies i din webbläsare på minacookies.se.

Radera data
Om du vill att vi ska radera någon viss information så kan du maila oss på ake@convertere.se

Ansvarsfriskrivning
Convertere strävar efter att all information och materiel på convertere.se och övriga plattformar som driftas av Convertere ska vara korrekta.

Däremot kan Convertere, dess ägare eller personal aldrig ta ansvar för eller garantera att all information vid varje givet tillfälle är korrekt. Således kan inte Convertere eller dess intressenter ovan ansvara för eventuell ekonomisk förlust eller övriga skador som kan inträffa efter användandet av Convertere.

Ändringar i integritets- och personuppgiftspolicyn
Vi kan komma att göra ändringar i denna policy i framtiden. Dessa meddelas i sådana fall på denna sida och i god tid innan de börjar gälla.

Har du några frågor om vår integritets- och personuppgiftspolicy så kan du skicka dem via ett e-postmeddelande till ake@convertere.se

Senast uppdaterat: 2019-10-02

Har din BRF ett utrymme att konvertera? Kontakta oss så hör vi av oss.
Kontakta oss